HONGQINGTING

Международный товарный знак №810781 HONGQINGTING
Номер регистрации: 810781 Дата регистрации: 19.08.2003Базовая регистрация:CN, 28.05.2002, 1776903 Дата истечения срока действия регистрации:19.08.2023
Правообладатель: ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO.,LTD.  No. 2357 Shuangta Road,  Oubei Subdistrict,  Yongjia,  Wenzhou  Zhejiang  (CN)Представитель:WENZHOU ZHIXIN TRADEMARK SERVICE CO., LTD.  807A, Danlu Square,  Ouzhoucheng Jiangbin Road,  Wenzhou  325000 Zhejiang  (CN)
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:2525 - Clothing; shoes; hats; gloves (clothing); neckties; belts (clothing); football shoes; layettes; bathing suits.