Shui Xian.

Международный товарный знак №819362 Shui Xian.
Номер регистрации: 819362 Дата регистрации: 19.08.2003Базовая регистрация:CN, 14.11.1996, 896403 Дата истечения срока действия регистрации:19.08.2013
Правообладатель: Zhangzhou Shuixian Pharmaceutical CO., LTD.  No. 1 Zhangzhou Nanshan Road  Fujian  (CN)Представитель:TRADEMARK SERVICE OF FUZHOU  Gutiandonglu  Fuzhoushi, Fujian 350005  (CN)
Венская классификация:28.03.00
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:055 - Balm of herbal extract applicable to skin for pharmaceutical or healthcare purposes (fengyoujing).