Mihuang

Международный товарный знак №908124 Mihuang
Номер регистрации: 908124 Дата регистрации: 13.10.2006Базовая регистрация:CN, 14.10.2002, 1924629 Дата истечения срока действия регистрации:13.10.2026
Правообладатель: ZHEJIANG MIHUANG CASHMERE CO., LTD.  288, Kangtai Xilu,  Zhili Zhen  313008 Huzhou Zhejiang  (CN)Представитель:HUZHOU TIANHE SHANGBIAO SHIWU DAILI YOUXIAN GONGSI  123, Qingtong Lu,  Huzhou  313000 Zhejiang  (CN)
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:2525 - T-shirts; clothing; shoulder wraps; hosiery; scarves; layettes; knitwear; trousers made of wool; clothing made of wool; clothing made of cashmere.