BMS BUMEISI BU MEI SI

Международный товарный знак №945411 BMS BUMEISI BU MEI SI
Номер регистрации: 945411 Дата регистрации: 21.11.2007Базовая регистрация:CN, 07.04.1997, 973131 Дата истечения срока действия регистрации:21.11.2017
Правообладатель: FUJIANSHENG JINJIANG BUMEISI XIEFU YOUXIAN GONGSI  Andou, Chendai,  Jinjiang  362211 Fujian  (CN)Представитель:QUANZHOU HUIZE SHANGBIAO DAILI YOUXIAN GONGSI  F1, Shigongshangju,  Citongxilu, Quanzhou  362000 Fujian  (CN)
Венская классификация:26.01.19; 27.05.01; 28.03.00
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:2525 - Shoes.