XINLISHENG XIN LI SHENG

Международный товарный знак №1597496 XINLISHENG XIN LI SHENG
Номер регистрации: 1597496 Дата регистрации: 26.03.2021Базовая регистрация:CN, 21.01.2014, 11375244 Дата истечения срока действия регистрации:26.03.2031
Правообладатель: Cangzhou Lisheng Construction Machinery Equipment Co., LTD.  Qianyan, Hejie Town,  Xian County, Cangzhou City  061000 Hebei Province  (CN)Представитель:Cangzhou Tongxin Enterprise Management Consulting Service Co., LTD.  No.2510, Floor 25, Building 2,  TaiDa International Home  Furnishing Expo Center,  YunHe District, CangZhou City  HeBei Province  (CN)
Венская классификация:26.01.03; 26.01.24; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 28.03.00
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:077 - Lifts, other than ski-lifts; elevators [lifts]; elevating apparatus; lifting apparatus; derricks; winches; cranes [lifting and hoisting apparatus]; lift operating apparatus.