JINDUN JIN DUN

Международный товарный знак №1595359 JINDUN JIN DUN
Номер регистрации: 1595359 Дата регистрации: 13.05.2021Базовая заявка:CN, 12.01.2021, 52925068 Дата истечения срока действия регистрации:13.05.2031
Правообладатель: ZHEJIANG JINDUN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD.  NO. 5 Chaoyang 3 Road,  East 1 District, Hangzhou Bay Shangyu  Economic and Technological  Development Area  312369 Zhejiang Province  (CN)Представитель:Shaoxing City ZHONGYUAN SHANGBIAO SHIWUSUO  NO.413 Jingrui Building,  Baiguan Road,  Shangyu, Shaoxing City  Zhejiang Province  (CN)
Венская классификация:27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 28.03.00
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:066 - Bottles [metal containers] for compressed gas or liquid air; containers of metal for compressed gas or liquid air; packaging containers of metal; containers of metal for liquid fuel; compressed gas steel bottle and decompress valve; gates of metal; ironmongery; common metals, unwrought or semi-wrought; valves of metal [other than parts of machines]; tubes of metal.